Jak to funguje na námi provozovaných eShopech

Obchodní podmínky eshopů

Tyto obchodní podmínky se týkají nálsedujících stránek skupiny RAMAGO.NET:

  • ramago.net (služby a knihy vydané skupinou RAMAGO.NET)
  • bezpecaci.cz (bezpečnost práce a požární ochrana)
  • danamasarykova.cz (fotografické služby)
  • bezflastru.cz (knihy a elektronické knihy)
  • kamvevrope.cz (internetový magazín o cestování; s výjimkou zprostředkovaných produktů jako obytování, letenky, zájezdy)
  • ramago.biz (univerzální eShop, kam jsou zpravidla přesměrovány objednávky k předchozích stránek)

1. Preambule

Tyto Obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetových obchodech ramago.net, bezpecaci.cz, danamasarykova.cz, bezflastru.cz který je provozován společností RAMAGO.NET Ltd., organizační složka, IČ:24181919, se sídlem Bořivojova 878/35, Praha 3, zapsanou v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 74835 (dále jen Prodávající)

Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy mezi Prodávajícím a jeho obchodními partnery (dále jen Kupující). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Definice

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění a dalšími souvisejícími předpisy.

Podnikatelem se rozumí osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími souvisejícími předpisy.

Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Spotřebitelskou smlouvou se rozumí kupní smlouva, smlouva o dílo či jiná smlouva, kde smluvními stranami jsou na jedné straně Spotřebitel a na druhé Prodávající.

3. Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů vplatném znění a ostatními právními předpisy platnými na území České republiky. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Koupit nyní [kde je použito tlačítko] nebo vložením produktu do košíku a objednáním [na stránkách které používají systém pro elektronický obchod, např. ramago.biz]) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, Kupující má právo na přístup k údajům a náleží mu ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoli písemně odvolat. Prodávající zajiťuje s maximální péčí, aby nemohlo dojít ke zněužití osobních údajů a shromažďuje pouze nezbytné údaje pro uskutečnění objednávky, případně možnost následného kontaktu s Kupujícím.

Osobní údaje obecně nejsou předávány třetím osobám. V oprávněných případech musí být v nezbytné míře poskytnuty třetí straně například k provedení autorizace platební kartou. Prodávající shromažďuje následující údaje Kupujícího: e-mail (za účelem odeslání produktu v elektronické podobě, komunikaci ohledně objednávky, zaslání daňového dokladu a případně následných obchodních sdělení), jméno a příjmení (k vystavení dokladu, případně zaslání fzického produktu), adresa (v případě zaslání fyzického produktu), telefon (pro případnou komunikaci ohledně neúplně zadaných údajů objednávky nebo objednání služeb plynoucích z elektronického produktu). Prodávající zásadně neshromažďuje údaje o platebních kartách ani k nim nemá přístup (jsou zpracovávány přímo poskytovatelem platební brány). Zpracováním uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Provozovatel tohoto eshopu je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Prodávající je evidován v Registru správců Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00049504. s datem registrace 1.11.2013.

Kupující může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat (zasláním zprávy na e-mail gdpr@ramago.net nebo písemně na adrese prodávajícího). Bere však na vědomí, že Prodávající nemá možnost zajistit odstranění tyto údaje z databáze poskytovatele platební brány nebo bankovní služby a ukončení zpracování ze zákonných důvodů (např. data na daňovém dokladu).

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo na přístup k nim, má právo souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo se v případě porušení svých práv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z §11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@danamasarykova.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Prodávajícího.

4. Objednávka a uzavření Smlouvy

Kupující je oprávněn objednat zboží u Prodávajícího skrze objednávkový systém eshopu, popř. telefonicky či e-mailem.

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízených produktů Prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky, popř. telefonickou či e-mailovou objednávkou Kupujícího spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající bez zbytečného prodlení potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Tyto Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v českém jazyce. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva není Prodávajícím archivována a není po vyžádání Kupujícímu přístupná.

Kupující beze na vědomí, že pro objednávku některých produktů bude přesměrován na příslušnou stránku produktu na eShopu RAMAGO.BIZ, kde proběhne vložení do košíku, transakce a jehož prostřednictvím bude případně vygenerován odkaz ke stažení pro virtuální produkty doručované elektronicky.

5. Cena a platba

Nabídka s ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím.

Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky (je-li to na příslušném eShopu uvedeno):

- platební kartou
- bankovním převodem
- hotově

6. Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 7 dnů. V běžných případech zboží expedujeme do 1 pracovního dne od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka.

Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto Obchodních podmínek. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet
až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

- Zásilkovna (pro fyzické produkty)
- E-mail (pro elektronické produkty, včetně zaslání odkazu ke stažení)

V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu. V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné Kupující.

7. Záruka a servis

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními
právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. V souladu s platným právním řádem České republiky není Kupujícímu, který je podnikatelem a zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruka na zboží mimo obecnou odpovědnost Prodávajícího za vady zboží při jeho předání. Kupujícím, kteří jsou podnikateli a kupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba
12 měsíců.

Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura, Smlouva o leasingu), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis.

8. Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

- v případě vady odstranitelné:

a) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
b) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné
c) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a) a b) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

- v případě vady neodstranitelné:

právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

- v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat

právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.

Reklamace se nevztahují na případy:

a) vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího

b) prokazatelných nedovolených zásahů do zboží

c) na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty

d) vady způsobené vlivem živelných katastrof

9. Ukončení Smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ust. §1829 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě odstoupení od smlouvy Kupujícím bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

10. Závěrečná ustanovení

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.

Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky a smluvní strany zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto Obchodní podmínky právo české a to s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

Veškeré právní spory vzniklé ze smlouvy nebo Obchodních podmínek budou rozhodovány výhradně obecnými soudy ČR.

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.3.2018 a jsou k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto Obchodní podmínky je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit; pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti Obchodních podmínek pozdějších.